افشاگری الوهیم ۵#: ۷ مهر ۱۳۹۴ 

اسرائیل در حال آماده سازی ست برای شکل دادن یک حمله ساختگی به کشتیهای امریکایی در خلیج فارس با سلاحهایی که قرار است از سمت ایران به نظر بیایند یا توسط هواپیماهای مخفی، یا هواپیماهای بی سرنشین مخفی و یا یک زیردریایی مخفی جدید و یا همه اینها به هدف اینکه باعث حمله امریکا به ایران بشود. با نابود کردن بیشترین تعداد ممکن از کشتی های امریکایی آنها امیدوارند که بیشترین میزان شوک، به بزرگی یازده سپتامبر، را در افکار عمومی امریکا به وجود بیاورند تا بتوانند باعث حمله امریکا و ناتو به ایران بشوند. به طور همزمان با اعزام تعداد زیادی هواپیما و هواپیماهای بدون سرنشین در حریم هوایی ایران و گریز فوری از معرکه آنها برآنند که منجر به واکنش گسترده نیروهای هوایی ایران بشوند به طوری که کشتیهای امریکایی تصور کنند ایران مسؤول بمباران ناوگان آنهاست.