از این به بعد تحت این عنوان افشاگری الوهیم من آخرین اطلاعات دریافت شده از الوهیم در رابطه با آخرین اتفاقات زمین که در محرمانه ترین سرویسهای مخفی دولتها اتفاق می افتد را فوراً ارسال خواهم کرد. کسانی که بر این سیاره حکومت می کنند باید بدانند که الوهیم ناظر ما و تمام اعمالمان هستند، هیچ اطلاعات سرّی و اسرار محرمانه دولتی هیچ حکومتی از نظر آنها پنهان نیست.

من مطمئن نیستم که بعد از تعدادی آشکارسازی که در صدد انجام آن هستم مدت طولانی بر روی زمین زندگی کنم، چرا که در حال حاضر در لیست افرادی هستم که بناست از طرف سازمانهای سری امریکا واسرائیل سربه نیست شوند“… اما حتی اگر من ناپدید شوم کسی جایگزین من خواهد شد، چه بعنوان یک راهنمای راهنمایان منتخب که جانشین من خواهد بود و یا شخص دیگری که خودش را فقط برای این منظور آشکار خواهد کرد و نه یک پیامبر تازه (که دیگر پیامبری در کار نخواهد بود) ویا کسی که بعنوان رهبر جدید حرکت رائلیان برگزیده شده باشد. مأموریت او تنها آشکاری اسرار حکومتی خواهد بود و نه هیچ چیز دیگری. الوهیم هر اتفاقی که برای من بیفتد اطمینان حاصل خواهند کرد که تلاششان را برای نجات بشریت ادامه دهند.

 

Comments are closed.