افشاگری الوهیم ۳#: ۳۱ مرداد ۱۳۹۴

همانطور که اسرائیل آب بیشترین نواحی سرزمینهای فلسطین را تحت کنترل خود دارد، ارتش اسرائیل در حال مطالعه بر روی سمّی هست که این آب‌ها را از طریق نوعی بیماری سخت عفونی‌ مسموم کند.

سپس، بعد از شیوع بیماری که به کشته شدن هزاران نفر منجر خواهد شد، ارتش اسرائیل اقدام به کمک رسانی به مردم فقیر فلسطین با اهداف پزشکی‌ از طریق واکسن‌های ناکارآمد خواهد نمود که چهره‌ی این رژیم را به عنوان یک ناجی به تصویر بکشد؛
این در حالیست که یک نسل کشی‌ واقعی‌ مبدل به شیوع یک بیماری شناخته شود.
در واقع یک بیماری ساخت بشر خواهد بود اما با ایجاد علائم مشابه یک بیماری شناخته شده که رسانه‌‌ها دست به انتشار دروغی رسمی‌ بدون هیچگونه پرس جوو خواهند زد.
تنها ترس ارتش اسرائیل اینست که برخی‌ از این نوع باکتری یا بیماری که میتواند از طریق هوا انتقال یابد نیز بسیاری از شهروندان اسرائیلی را بکشد.
آنها در حال کار برروی واکسنی هستند که به گفته آنها از شیوع بیماری شناخته شده در فلسطین برای حفاظت شهروندان اسرائیل اجباری خواهد بود درحالی که به واقع این واکسن به طور خاص برای درمان این بیماری دست ساز بشر ساخته شده است.
و این واکسن در برابر واکسن ناکارامدی که برای فلسطینیان ساخته شده متفاوت خواهد بود.
تمامی‌ مردم فلسطین باید از هرگونه آب عرضه شده توسط اسرائیل خودداری ورزند و فقط کمی‌ از آب شرب فلسطینی تبار یا بطری آب استفاده نمایند.