افشاگری الوهیم ۷#: ۱۳ دی ۱۳۹۴ 

پایگاه های آمریکایی در ژاپن، به خصوص در اوکیناوا، به انجام معاهده پیمان آمریکا با ژاپن احترام نمی گذارند. آنها شامل بسیاری از بمب های هسته ای و موشک های قاره پیما ی هسته ای هستند که به سمت چین نشانه رفته اند. این باعث می شود اوکیناوا یک هدف فوری در صورت جنگ احتمالی بین ایالات متحده و چین باشد. مردم اوکیناوا در حال حاضر باید به اخراج پایگاه های نظامی آمریکا دست بزنند و یا حداقل بلافاصله به دست یابی برای حق بازرسی این پایگاه ها عمل کنند. مقامات ژاپنی در حال حاضر که چنین حقی ندارد. آنها باید اطمینان حاصل کنند که هیچ سلاح هسته ای در حال حاضر در قلمرو ژاپن به عنوان تضمین معاهده موجود نیست.